اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464770&text=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+10+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+CNG+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87+98+

اشتراک گذاری