اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464777&text=%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF+

اشتراک گذاری