اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464859&text=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری