اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464878&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%BA%2F+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری