اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464899&text=%D9%86%D8%B1%D8%AE+%DB%B4%DB%B7+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DB%B2%DB%B6+%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF+%DB%B9%DB%B7%2F+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA+%D8%A2%D8%AE%D8%B1+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری