اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464931&text=%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%AF%D9%84+98+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2B+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+

اشتراک گذاری