اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464945&text=+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A7+%D8%8C+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%8C+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B3%DA%A9%D9%87+%D9%88+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%DB%B9%DB%B7%2F%DB%B1%DB%B2%2F%DB%B2%DB%B6+

اشتراک گذاری