اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-467461&text=سوءاستفاده از سیل / هیچ موجودی این اندازه پلید نیست!

اشتراک گذاری