اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-480597&text=آیا اولین نوزادان مهندسی ژنتیک شده زنده می مانند؟

اشتراک گذاری