اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-487219&text=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%85+

اشتراک گذاری