اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-498801&text=%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2%DB%8C+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+42+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری