اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-558215&text=+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D9%88+%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF++%DA%86%D9%87+%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F%21%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری