اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-568918&text=%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9+%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1+%DB%B5+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری