اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-569820&text=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B2%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%2F+%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری