اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-572&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86+24+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%DA%A9%D9%87+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%2F+%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

اشتراک گذاری