اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-577024&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AA%D9%84%D8%AE

اشتراک گذاری