اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-582277&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+11+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF+%2B+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5

اشتراک گذاری