اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-585912&text=+%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%B5%D8%AD%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F+

اشتراک گذاری