اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-617665&text=%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC+%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%85+%21+%2B+%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA+%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87

اشتراک گذاری