اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-640136&text=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D9%85%D8%A7+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%D9%87+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری