اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-643481&text=%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری