اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-674304&text=%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری