اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-676126&text=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D8%A8+%D9%88+%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+23+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری