اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-676663&text=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84+%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری