اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-676845&text=%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF+%DB%8C%DA%A9+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%B1%D8%A7+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF+%2F+%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%AA%D9%86%D9%87+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%2F+%D9%87%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری