اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-676915&text=%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%84+%DB%B9%DB%B0+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

اشتراک گذاری