اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-676935&text=%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%82%D8%B7+%D8%A8%D9%87+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF+

اشتراک گذاری