اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-676953&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%DA%AF%DB%8C%D8%B3+%DA%A9%D8%B4%DB%8C+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84+

اشتراک گذاری