اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-676956&text=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری