اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-676974&text=%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری