اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-676984&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%DA%86%D9%86%DA%AF+%D9%85%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%AF%21+%2B+%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88

اشتراک گذاری