اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677000&text=%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B7%DB%8C+48+%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری