اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677005&text=%D9%85%D8%AA%D9%84%DA%A9+%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%87++%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%21+%2F+%D9%81%D8%B1%D9%82+%D9%85%D9%86+%D9%88+%D8%AA%D9%88+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%21+%2B+%D8%B3%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری