اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677008&text=%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D8%A8%D9%88%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری