اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677022&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+2+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7+%DA%86%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%B4%D8%AF+%D8%9F+

اشتراک گذاری