اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677038&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%AF+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3

اشتراک گذاری