اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677045&text=%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8+%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%AD%DA%A9%D9%85+%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری