اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677121&text=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C+%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری