اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677205&text=%DB%B1%DB%B0%DB%B0+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+1400+%2F+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+204+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

اشتراک گذاری