اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677255&text=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7+

اشتراک گذاری