اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677274&text=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C+%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C%3A+%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%DB%B5+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری