اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677289&text=%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D9%88+%D8%B4%D8%AA%D9%85+%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری