اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677299&text=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+

اشتراک گذاری