اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677332&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7

اشتراک گذاری