اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677342&text=%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D8%B2%D8%AF+%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85

اشتراک گذاری