اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677354&text=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86++%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA+%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88

اشتراک گذاری