اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677377&text=+%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+60+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری