اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677381&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+

اشتراک گذاری