اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677400&text=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

اشتراک گذاری