اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677404&text=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+10+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%D9%87+%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF+%DA%AF%D9%85+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B4+%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری